Pháp nhân giáo dục Tạp chí Du lịch Học viện Đường sắt và Du lịch Osaka Pháp nhân giáo dục Tạp chí Du lịch Học viện Đường sắt và Du lịch Osaka

* Các trường thuộc hệ thống hỗ trợ học tập mới cho giáo dục đại học
* Tháng 2024/4 Trường đổi tên từ Hospitality Tourism College Osaka

Công bố thông tin trường học

Trách nhiệm quản lý nhà trường và nội dung giáo dục
Chúng tôi tiết lộ thông tin nhằm mục đích đáp ứng